วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ยาสัตว์และสารผลิตจากธรรมชาติที่นิยมใช้ในสุนัขและแมว

ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับยาสัตว์ อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากธรรมชาติ ที่สัตวแพทย์นิยมนำมาใช้กับสุนัขและแมว เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตูบ เจ้าเหมียว หรือไอ้ตัวเล็กๆ ของชั้น ไอ้หมูตอน อื่นๆ อีกมากมายที่มีการสรรหามาใช้ สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์ที่เจ้าของควรรู้ เป็นต้นว่า ชื่อสินค้า ทั้งชื่อการค้า (trade name) ชื่อตัวยาสำคัญ (active ingredient) รูปแบบของยา หรือสารสำคัญ (form) การเก็บรักษา (storage) ขนาดของยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับสัตว์ (dose) การให้ หรือฉีด (administration) การใช้ (uses) ผลข้างเคียงต่างๆ (side effects) ที่เกิดจากการใช้ยา หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ข้อบ่งใช้ หรือข้อห้ามการใช้ต่างๆ (contraindications) ความเป็นพิษของยา (toxicities) และคำเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์นั้น จะได้มีการนำมากล่าวถึงในลำดับต่อๆ ไป

อย่างไรก็ตามพึงระลึกอยู่เสมอว่า ยา หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำมาใช้กับสัตว์ ตูบ หรือเหมียว ควรนำมาใช้ด้วยความระมัดระวังและมีการใช้ภายใต้การแนะนำของสัตวแพทย์ประจำตัวสัตว์เลี้ยงของท่าน ขนาดของยาที่ใช้กับสัตว์จะมีการผันแปรไปตามขนาดของตัวสัตว์ หรือน้ำหนักตัวของสัตว์ (ทุกครั้งที่ใช้มีการใช้ยาจึงควรมีการชั่งน้ำหนักสัตว์เสมอ) ภาวะทางสุขภาพของสัตว์ (health conditions) อายุและแม้แต่พันธุ์ของสัตว์ในบางกรณีต้องคำนึงถึงเช่นกัน กรณ๊ที่มีการใช้ยา หรือสารเสริม (supplement) ในเวลาเดียวกันหลายๆ ชนิด อาจจะต้องคำนึงถึงผลที่จะมีต่อประสิทธิผลและความเป็นพิษของยา ดังนั้นควรตรวจสอบกับสัตวแพทย์ประจำตัวสัตว์ของท่านเสมอ เมื่อจะมีการให้ยา หรือสารเสริมกับสัตว์เลี้ยงของท่าน ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)
Amikacin
Aminopenicillins
Cephalosporin (Keflex, Cefa-drops)
Clindamycin (Antirobe)
Enrofloxacin (Baytril)
Erythromycin
Gentamicin (Gentocin)
Kanamycin (Amforal, Kantrim)
Marbofloxacin (Zeniquin)
Metronidazole (Flagyl)
Neomycin
Novobiocin (Albaplex)
Orbifloxacin (Orbax)
Ormetroprim/sulfadimethoxine (Primor)
Penicillinase-resistant Penicillins (Cloxacillin)
Extended-spectrum Penicillins (Carbenicillin)
(Natural) Penicillins (Penicillin G, Crystiben, Penicillin V)
Potentiated Penicillins (Clavamox, Augmentin)
Sulfadimethoxine & Ormetroprim (Primor)
Sulfadimethoxine (Albon, Bactrovet)
Tetracyclines (Doxycycline, Oxytetracycline)
Trimethoprim plus Sulfadiazine/Sulfamethoxazole (Tribrissen, TMP-SDZ)
ยาที่ออกฤทธิ์ต้านจำเพาะ (Antidotes)
Acetylcysteine
Vitamin K (Phytonadione)
ยาต้านเชื้ออรา (Antifungal)
Itraconazole (Sporanox)
Griseofulvin (Fulvicin)
ยาต้านฮีตามิน (Antihistamines)
Chlorpheniramine (Chlor-Trimeton)
Clemastine (Tavist 1)
Cyproheptadine
Dimenhydrinate (Dramamine)
Diphenhydramine (Benadryl)
Hydroxyzine (Atarax)
ยาต้านโปรโตซัว (Antiprotozoal)
Metronidazole (Flagyl)
Sulfadimethoxine (Albon, Bactrovet)
Trimethoprim plus Sulfadiazine/Sulfamethoxazole (Tribrissen, TMP-SDZ)
ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอร์รอยด์ (Non-steroidal Anti-inflammatories)
Aspirin
Carprofen (Rimadyl)
Etodolac (Etogesic)
Meclofenamic Acid (Arquel)
Phenylbutazone
ยาที่ใช้ในการรักษาปัญหาทางพฤติกรรม (Behavior Modification)
Amitriptyline (Elavil)
Buspirone (Buspar)
Clomipramine (Clomicalm, Anafranil)
Diazepam (Valium)
Fluoxetine (Prozac)
Selegiline (Anipryl)
ยาที่ใช้รักษาทางระบบประสาท(Central Nervous System)
Diazepam (Valium)
Pentobarbital
Phenobarbital
Phenytoin (Dilantin)
Potassium Bromide
Primidone
Acepromazine
ยาที่ใช้บรรเทาอาการปวด(Pain Relief)
Aspirin
Butorphanol (Torbutrol, Torbugesic)
Carprofen (Rimadyl)
Etodolac (Etogesic)
Fentanyl
Meclofenamic Acid (Arquel)
Phenylbutazone
ยาที่ใช้กับระบบทางเดินอาหาร (Digestive Tract)
Activated Charcoal
Aminopentamide(Centrine)
Antacids/Phosphate Binders (Maalox, Milk of Magnesia)
Bismuth Subsalicylate (Pepto Bismol)
Cimetidine (Tagamet)
Cisapride (Propulsid)
Dimenhydrinate (Dramamine)
Diphenhydramine (Benadryl)
Famotidine (Pepcid)
Kaolin/pectin (Pet Pectate, Kaopectate, Canine Pectate)
Loperamide (Immodium)
Metoclopramide (Reglan)
Metronidazole (Flagyl)
Misoprostol (Cytotec)
Omeprazole (Prilosec)
Pancreatic Enzymes (Pancrezyme, Viokase-V)
Petroleum-based Laxatives and Hairball Remedies (Laxatone)
Psyllium (Metamucil, Vetasyl)
Ranitidine (Zantac)
Sucralfate
ยาขับน้ำ(Diuretics)
Furosemide (Lasix)
Mannitol
ยาที่ใช้กับหูและผิวหนัง (Ear and Skin Medications)
Ear Antibiotics
Ear Mite Medications
Fatty Acids (Vitacaps, Vitacoat, 3V Caps, Derm Caps)
Fluocinolone Acetonide plus Dimethyl Sulfoxide (DMSO) (Synotic)
Glucocorticosteroids (Prednisone, Dexamethasone, Hydrocortisone)
Griseofulvin (Fulvicin)
Topical (Skin) Preparations (Panalog, Tresaderm)
Trimeprazine with Prednisolone (Temaril-P)
ยาที่ใช้ในการรักษาตา (Eye Medications)
Artificial Tears Atropine
Cyclosporin (Optimune)
Ophthalmic Medications
ยาที่ใช้รักษาเกี่ยวกับหัวใจและความดันเลือด(Heart and blood pressure medications)
Digoxin (Cardoxin)
Enalapril (Enacard, Vasotec)
Furosemide (Lasix)
Terbutaline
Theophylline and Aminophylline (Theo-dur)
ยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคพยาธิหนอนหัวใจ(Heartworm preventatives and treatment)
Diethylcarbamazine (Filarabits, Nemacide)
Ivermectin (Ivomec, Heartgard)
Melarsomine (Immiticide)
Milbemycin (Interceptor, Sentinel)
Selamectin (Revolution)
Thiacetarsemide (Caparsolate)
ยาที่เกี่ยวกับฮอร์โมน ต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์(Hormonal, Endocrine and Reproductive)
Desoxycorticosterone Pivalate (DOCP)
Erythropoietin (EPO, Epogen)
Estrogens (ECP, DES)
Fludrocortisone (Florinef)
Glucocorticosteroids (Prednisone, Dexamethasone, Hydrocortisone)
Insulin
Methimazole (Tapazole)
Mibolerone (Cheque Drops)
Mitotane (o,p-DDD, Lysodren)
Oxytocin (Pitocin)
Progestins (Megestrol acetate, Ovaban)
Selegiline (Anipryl)
Thyroxine (Synthroid, Soloxine)
ยาที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในสุนัขตั้งท้องและให้นม (Drugs to Avoid in Pregnant and Nursing Dogs)
ยาที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในสุนัขตั้งท้องและให้นม (Drugs to Avoid in Pregnant and Nursing Cats
ยาที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและยาต้านมะเร็ง(Immune System, Anti-cancer)
Acemannan
Azathioprine (Imuran)
Cyclosporin
Glucocorticosteroids (Prednisone, Dexamethasone, Hydrocortisone)
ยาที่ใช้รักษา หรือกำจัดพยาธิภายนอกร่างกาย(External Parasite Treatments)
Amitraz (Mitaban, Preventic Collars)
Ear Mite Medications
Fipronil (Frontline)
Immidicloprid (Advantage)
Ivermectin (Ivomec)
Lufenuron (Program)
Milbemycin (Interceptor, Sentinel)
Permethrin (Bio Spot for Dogs, Defend, Proticall)
Pyrethrin
Pyriproxyfen (Bio Spot for Cats, Bio Spot for Dogs)
Rotenone (Goodwinol ointment)
Selamectin (Revolution)
ยาที่ใช้รักษาเกี่ยวกับระบบหายใจ(Respiratory)
Acetylcysteine
Albuterol
Butorphanol (Torbutrol, Torbugesic)
Cyproheptadine
Dextromethorphan
Diphenhydramine (Benadryl)
Terbutaline
Theophylline and Aminophylline (Theo-Dur)
Trimeprazine with Prednisolone (Temaril-P)
ยาที่ใช้เกี่ยวกับระบบขับถ่ายปัสสาวะและไต(Urinary Tract and Kidney)
Allopurinol
Antacids/Phosphate Binders (Maalox, Milk of Magnesia)
Erythropoietin (EPO, Epogen)
Estrogens (ECP, DES)
Methionine
Phenylpropanolamine (Dexatrim)
Potassium Supplements (Tumil K, K-Dur)
ยากำจัดพยาธิ(Wormers)
Diethylcarbamazine (in combination with oxibendazole as in Filarabits Plus)
Epsiprantel (Cestex)
Fenbendazole (Panacur)
Ivermectin (Ivomec, Heartgard)
Mebendazole (Telmintic)
Milbemycin (Interceptor, Sentinel)
Piperazine (Piper Worm, Happy Jack Kennel Wormer, Happy Jack Puppy Paste, Purina Liquid Wormer,
Sergeants Worm Away)
Praziquantel (Droncit, Drontal)
Pyrantel Pamoate (ProWormer-2,Nemex)
Selamectin (Revolution)
วิตามิน เแร่ธาตุ อิเลกโตรไลท์และสารผลิตจากธรรมชาติ(Vitamins, Minerals, Electrolytes, Nutraceuticals)
Fatty Acids (Vitacaps, Vitacoat, 3V Caps, Derm Caps)
Glycosaminoclycans (Glucosamine, Chondroitin)
Polysulfated Glycosaminoglycan (Adequan)
Potassium Supplements (Tumil K, K-Dur)
Vitamin K (Phytonadione)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น